Якість, стандартизація та сертифікація (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «
Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
та освітньою програмою «
Якість, стандартизація та сертифікація»

 

Форма навчання – денна, заочна.

Термін навчання – 1,5 роки.

Реформування національної економіки в Україні призвело до демонополізації харчової промисловості, різкого послаблення відомчого контролю за виробництвом та реалізацією харчових продуктів, в тому числі і для дитячого харчування, до активізації приватної підприємницької діяльності та збільшення обсягів імпорту продовольства. Все це зумовило зниження якості як вітчизняної, так і імпортованої продукції.

З цих позицій кваліфіковані кадри за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» є найбільш значущою частиною ресурсів охорони здоров’я, а забезпечення населення якісним продовольством має виняткове соціальне та політичне значення і є пріоритетним завданням Уряду України.

Необхідність підготовки фахівців з якості та безпечності харчових продуктів визначається також тим, що в сучасному світі контроль якості і безпеки харчової продукції перетворився на цілий комплекс складних операцій та дій. Однією з систем, що забезпечують контроль безпечності та якості виробленої продукції на всіх етапах технологічного процесу, є НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point – «Аналіз небезпечних чинників у критичних контрольних точках»). Такий аналіз спрямовано на запобігання проблемам, що пов’язані з безпекою харчових продуктів. Ця система забезпечує контроль на будь-якому етапі процесу виробництва і передбачає ті ділянки, де можуть виникнути небезпечні ситуації. Сьогодні НАССР усе більш поширюється в Євросоюзі. Нові закони та норми Європейського союзу, що стосуються правил гігієни харчування та безпеки продовольства, підкреслюють власну відповідальність виробників та постачальників за безпеку харчових продуктів.

 Окрім цього, якість продукції (у найширшому розумінні) стала нині чи не головним критерієм конкурентоспроможності виробництва, а, отже, основою конкурентоспроможності національної економіки та її стійкого розвитку. Проблема якості і безпеки харчових продуктів стає загальнодержавною, й це надає виняткового значення стимулюванню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, і, значить, – підготовці фахівців, які здатні її забезпечити.

Особливістю прийому на навчання за цією освітньою програмою є те, що на навчання приймаються бакалаври будь-якої освітньої програми.

Підготовка фахівців із зазначеної освітньої програми необхідна також з урахуванням проблеми фальсифікації харчових продуктів. Сьогодні на територію України ввозиться велика кількість фальсифікованої продукції; крім того, постійно створюються нові підприємства, що виробляють продукцію за недосконалими технічними умовами та з недотриманням вимог нормативних показників. Проблема фальсифікації харчових продуктів є для України новою. Тому багато питань потребують свого вирішення, особливо ті, що стосуються законодавчої бази, організації контролю якості продукції та розроблення нових експрес-методів виявлення фальсифікованої продукції. Необхідна підготовка кадрів, що здатні професійно визначати та оцінювати якість продукції, а також захистити вітчизняний ринок від фальсифікованих  продовольчих товарів.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

– для проведення ідентифікації харчових продуктів та сировини;

– встановлення продовольчої безпеки харчових продуктів за наявністю та вмістом найбільш небезпечних контамінантів;

– відрізняти якісні продукти від неякісних;

– впроваджувати на харчових підприємствах системи менеджменту якості та безпеки виробництва харчових продуктів за вимогами стандартів серії ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 22000;

– впроваджувати на харчових підприємствах основні методологічні засади Загального управління якістю (Total Quality Management ТQM), системи аналізу небезпечних чинників у критичних контрольних точках (НАССР);

– проводити підготовку виробництва до атестації, обстеження, сертифікації продукції;

– розробляти нормативні документи різних рівнів, здійснювати їх підготовку до реєстрації, оформлювати супровідні документи, вносити зміни;

– здійснювати гармонізацію національних стандартів з вимогами  європейських стандартів;

– проводити сертифікацію технологічних процесів та обладнання, внутрішній аудит та самостійне оцінювання,

– проведення акредитації органів з оцінювання відповідності та випробувальний лабораторій;

– удосконалювати системи експертизи, стандартизації та сертифікації харчових продуктів та харчових виробництв;

Майбутнє працевлаштування:

– у регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації;

– у виробничих, контрольно-аналітичних лабораторіях;

– в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію;

– в установах з захисту прав споживачів;

– в органах санітарно-гігієнічного контролю;

– в навчальних та науково-дослідних установах;

– у відділах стандартизації, якості та технічного нагляду харчових підприємств та державних установ і організацій;

– у випробувальних лабораторіях, органах сертифікації;

на посадах:

– менеджера чи заступника директора (керівника) з якості;

– завідувача лабораторії;

– фахівця з оцінки якості та безпеки харчових продуктів;

– фахівця з розроблення нормативних документів: національних стандартів, технічних умов, технічних інструкцій, методичного забезпечення, системи управління якості та управління безпечності харчових продуктів  тощо;

– інженера з якості, стандартизації та сертифікації;

– фахівця по впровадженню системи НАССР;

– наукових співробітників з питань якості та безпеки харчової продукції.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell