Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності

Начальник відділу - Цой Юлія Миколаївна

Контакти:
Корпус Б, кім. 207
(044) 287-97-43, (044) 287-94-08
e-mail: vrvd2010@i.ua,  vrvdnuft@gmail.com

Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності забезпечує пропаганду та популяризацію діяльності університету шляхом її відображення в усіх видах ЗМІ та на галузевих національних і міжнародних виставках.

Основні напрямки роботи відділу:
– визначення напрямків і планування рекламних кампаній;
– розроблення рекламних матеріалів;
– організація і проведення рекламних кампаній;
– висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації;
– поширення єдиного корпоративного стилю на рекламну поліграфічну та відеопродукцію, які представляють університет.

 

Положення про відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності – структурний підрозділ університету.
1.2. Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності призначений для розробки та здійснення заходів організаційного характеру, які спрямовані на забезпечення високої якості рекламно-інформаційної діяльності в частині презентації університету у ЗМІ, а також на міжнародних та всеукраїнських виставках.
1.3. Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності у своїй діяльності керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями проректора з навчально-методичної роботи та цим Положенням.
1.4. Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності реорганізується та ліквідується відповідно до чинного законодавства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності є:
– визначення напрямків і планування рекламних кампаній;
– організація рекламних кампаній;
– розроблення рекламних матеріалів та сувенірної продукції;
– висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації;
– поширення єдиного корпоративного стилю на рекламну поліграфічну та відеопродукцію, які представляють університет.

3. ФУНКЦІЇ

Для виконання покладених завдань відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності здійснює такі функції:
– формування рекламної стратегії, заснованої на перспективних напрямках подальшого організаційного розвитку та інноваційної діяльності;
– планування робіт із проведення рекламних кампаній:
а) визначення цілей рекламної кампанії;
б) вироблення основної ідеї рекламної кампанії;
в) визначення типів конкретних носіїв реклами (газети, журнали, рекламні ролики тощо) і їх оптимального поєднання;
г) вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх текстового, музичного оформлення і т.п.;
д) прогнозування термінів дії реклами;
е) визначення витрат, необхідних для проведення рекламної кампанії;
– збір і систематизація інформації про рекламу послуг інших вищих навчальних закладів;
– аналіз впливу діючих і проведених рекламних заходів на зміну попиту на послуги, що надає університет;
– робота з рекламування діючих послуг із метою залучення споживачів;
– планування участі університету у виставках, ярмарках;
– оформлення відповідної документації з оргкомітетами виставок, ярмарків щодо участі у них університету;
– підготовка рекламних та інформаційних матеріалів із дотриманням єдиного корпоративного стилю університету;
– за необхідності підбір і підготовка додаткового персоналу для участі у виставках, ярмарках;
– оформлення акредитацій, запрошень, перепусток на виставки для керівництва університету, гостей та ділових партнерів;
– підготовка проектів угод щодо рекламування послуг університету зі сторонніми організаціями у випадках повномасштабної реклами на телебаченні, у засобах масової інформації, міському громадському транспорті тощо;
– встановлення зв'язків із діловими партнерами і розширення зовнішніх зв'язків із метою удосконалення рекламної діяльності;
– складання проектів кошторисів рекламних витрат;
– розроблення рекламних текстів, ескізів і макетів каталогів, буклетів, проспектів, тощо і підготовка їх для затвердження керівництвом;
– забезпечення при розробленні рекламних матеріалів дотримання норм суспільної моралі, правил конкурентної боротьби, Закону України "Про рекламу";
– розроблення відповідно до єдиного корпоративного стилю сувенірних рекламних продуктів поліграфічного і промислового характеру (блокнотів, календарів, канцелярського приладдя з символікою університету тощо) для розповсюдження їх під час рекламних кампаній;
– розроблення планів виставкових стендів;
– проведення організаційних заходів щодо висвітлення у засобах масової інформації зустрічей різного рівня, урочистих подій, повсякденного життя університету;
- оперативне висвітлення на веб-сайті НУХТ та у газеті «Промінь»
- інформації щодо діяльності університету і його структурних підрозділів;
- відеозйомка урочистих подій, рекламних роликів, навчальних фільмів;
– підготовка публікацій, відео- та телевізійних сюжетів, радіорепортажів за підсумками проведених заходів;
– розміщення інформації про життя і діяльність університету на радіо, телебаченні, у газетах міста, області, країни;
– розроблення та розповсюдження прес-релізів запланованих подій у засобах масової інформації;
– взаємодія із Центром інтелектуальних комп'ютерних систем для публікації в мережі Інтернет матеріалів, які відображають різні аспекти діяльності університету;
–забезпечення актуальності інформації, яка надається для оприлюднення;
– створення відео- та фотоархіву університету;
– координація діяльності з дотримання єдиного корпоративного стилю в рекламній друкованій та відеопродукції;
– розроблення нормативних та інформаційних матеріалів із рекламної та виставкової діяльності для внутрішнього використання;
– ведення у встановленому порядку оперативної та статистичної звітності щодо рекламно-виставкової та інформаційної діяльності університету;
– контроль за своєчасним наданням структурними підрозділами необхідної оперативної інформації для здійснення рекламно-виставкової діяльності університету.

4. КЕРІВНИЦТВО
4.1.Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований проректору з навчально-методичної роботи.
4.2. Начальник відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності:
– призначається та переміщується наказом ректора університету за поданням проректора з навчально-методичної роботи;
– здійснює загальне адміністративне керівництво відділом;
– у своїй службовій діяльності керується законодавством про працю, наказами та розпорядженнями ректора університету, проректора з навчально-методичної роботи, Статутом університету, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами;
– службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів;
– є працівником із ненормованим робочим днем.;
– призначається на посаду з числа фахівців, які мають вищу освіту (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки, певний рівень поінформованості в сфері рекламної діяльності та досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років, післядипломну освіту.

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Начальник відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності має право:
– вимагати від співробітників відділу виконання планових завдань та своїх розпоряджень, інформування про хід виконання доручених завдань та робіт, дотримування вимог внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, додержання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
– подавати проректору з навчально-методичної роботи пропозиції щодо застосування заходів заохочення чи стягнення до співробітників відділу та з удосконалення і поліпшення роботи як відділу в цілому, так і окремих співробітників;
– звертатися безпосередньо до проректора з навчально-методичної роботи чи іншого керівника університету з питань діяльності відділу.
5.2. Начальник відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності несе відповідальність за:
– своєчасне і якісне виконання затверджених планів виробничої діяльності, організацію роботи співробітників на робочих місцях;
– дотримання всіма співробітниками норм трудового законодавства, правил внутрішнього розпорядку та вимог нормативних документів з охорони праці, техніки електро- та пожежної безпеки і виробничої санітарії;
– якісне виконання завдань, визначених в розділі 2 даного Положення.

6. СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
6.1. Структура та штатний розпис відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності визначаються з урахуванням завдань та функцій, передбачених цим положенням, їх обсягу, а також інших чинників.
6.2. Структура відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності розробляється начальником відділу, узгоджується з проректором з навчально-методичної роботи і затверджується ректором.
6.3. Чисельність співробітників, фонд заробітної платні та витрати на утримання відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності встановлюються ректором університету в межах лімітів штатної чисельності та фонду заробітної плати, які встановлюються для університету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
7.1. Роботу з планування, організації та контролю рекламно-виставкової та інформаційної діяльності відділ здійснює разом із приймальною комісією, деканатами факультетів, РВЦ НУХТ, планово-фінансовим відділом, відділом міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності, науково-технічною бібліотекою університету, Центром інтелектуальних комп'ютерних систем та іншими підрозділами університету.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell