Управління персоналом та економіка праці (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
професійного спрямування «Управління персоналом та економіка праці»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» в навчально-науковому інституті економіки і управління (ННІЕУ) Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання:

 • за денною і заочною формою
 • на бюджетній і контрактній основі
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (варіант перехресного вступу)
 • тривалістю 1,5 роки, з яких 75% часу відведено на навчальний процес, інші 25% – це проходження виробничої та переддипломної практики в органах державного управління та місцевого самоврядування, в тому числі у відділах праці і соціального захисту населення, в кадрових департаментах підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, у провайдерів кадрових послуг (рекрутингових і консалтингових агенціях), та час на підготовку до дипломної магістерської роботи

Випускники магістерської програми зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» стають кваліфікованими фахівцями з управління людськими ресурсами (HR – Human Resource), що володіють фундаментальними знаннями і практичними навиками відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; кадрового діловодства; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження; інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових зустрічей і конференц-сервісу.

Магістерська програма «Управління персоналом та економіка праці» ННІЕУ НУХТ відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з акцентом на:

 1. Вивчення циклу професійних дисциплін (нормативних та вибіркових), що формують фахові компетенції, необхідні випускникам для зайняття HR-посад на рівні середнього менеджменту і керівних позицій у комерційних структурах, в державних установах, та/або організації власної справи:

 

 • Соціальна відповідальність
 • Організація праці HR-фахівця
 • Технології управління персоналом
 • Стратегічне управління людськими ресурсами
 • Інтелектуальний потенціал
 • Соціальна політика
 • Управління розвитком персоналу 
 • Кадровий маркетинг 
 • Служба управління персоналом
 • Менеджмент продуктивності
 • Організаційна поведінка 
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом
 • Психологія кар’єри
 

 

 1. Розвиток наукової компоненти професійної підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» через опанування методології соціальних досліджень, управлінського і кадрового консалтингу, отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних форумах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт під керівництвом досвідчених викладачів з числа кандидатів та докторів економічних наук.
 2. Поглиблення знання ділової іноземної мови і практики використання спеціалізованого програмного забезпечення кадрових операцій, що є інструментами побудови успішної кар’єри наших випускників – управлінців персоналом, у тому числі в міжнародних компаніях, та їх беззаперечними конкурентними перевагами на ринку праці.

Студентам, які виконали базові вимоги навчального плану зі спеціалізації і захистили магістерську дипломну роботу, присуджується ступінь магістра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату. 

Кваліфікація випускника за дипломом: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, фахівець з управління персоналом та економіки праці.

Магістри з хистом до новаторства і генерації наукових ідей мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Компетенції випускників-магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» дозволяють їм обіймати посади:

 • наукових співробітників і консультантів (економіка, соціальний захист населення, праця і зайнятість), економістів-демографів, економістів-статистиків, професіологів – у науково-дослідних установах та проектно-конструкторських організаціях
 • викладачів університетів та ВНЗ, середніх навчальних закладів, методистів з економічної освіти, керівників підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання – науково-педагогічна і управлінська діяльність в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти
 • керівників підрозділів кадрів (HR-департаментів) і соціально-трудових відносин підприємств та державних установ
 • менеджерів з управління персоналом, внутрішніх комунікацій і соціальноорієнтованих програм; агентів із зайнятості і трудових контактів (рекрутерів, інспекторів з кадрів, організаторів з персоналу, адміністративних помічників); спеціалістів кадрового обліку і діловодства; фахівців із соціального захисту населення; професіоналів (експертів, економістів, інженерів, інспекторів) у галузі праці і зайнятості; фахівців державної служби – всього понад 60 різнопланових посад

Високий рівень підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» в ННІЕУ НУХТ підтверджується щорічними рейтингами компаній-роботодавців та професійними досягненнями наших вихованців в HR-індустрії, з якими кафедра підтримує тісний зв’язок і залучає до навчального процесу задля обміну досвідом та сприяння працевлаштуванню діючих студентів.  

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell