Управління персоналом та економіка праці (Бакалавр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Бакалавр»
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

Терміни і форми навчання:

 • 2 роки – денна (скорочена) форма: на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на базі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на базі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету, фізичних або юридичних осіб (контракт) 

 

Сучасні підприємці розглядають персонал як стратегічний актив, від рівня кваліфікації, умотивованості і злагодженості командних дій якого безпосередньо залежить розмір корпоративного прибутку. Саме тому фахівці спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» отримують особливий статус в українських та міжнародних компаніях, адже фактично управляють їх найціннішим капіталом – людськими ресурсами (HR – Human Resource). Для того, щоб робити це ефективно, управлінець персоналом повинен бути одночасно економістом, психологом, соціологом, спеціалістом зі зв’язків з громадськістю та іміджелогії, менеджером, правником в галузі трудового законодавства. Відповідні професійні знання і навики Ви комплексно опануєте в процесі навчання за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» у навчально-науковому інституті економіки і  управління (ННІЕУ) Національного університету харчових технологій (НУХТ).

 

Перевагами спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» є те, що:

 1. Жодна з професій не має такого розгалуженого переліку посад, як у управлінця персоналом. В Національному класифікаторі професій їх наводиться понад 60: в сфері кадрового адміністрування (діловодство, кадровий облік і аудит, юридичний супровід трудових відносин) – для людей, схильних до розрахунково-аналітичної роботи, в різних напрямках HR-менеджменту (навчання і тренінги персоналу, рекрутинг, внутрішній PR, діловий етикет, бренд-менеджмент роботодавця та багато іншого) – для людей, орієнтованих на творчі експерименти, налагодження міжособових комунікацій, публічні виступи та спілкування з аудиторією.
 2. Представники цієї спеціалізації користується стабільно високим попитом серед роботодавців через її універсальність, адже кадрові посади передбачені на підприємствах будь-якої сфери підприємництва, в некомерційних (громадських, політичних, науково-дослідних) організаціях, державних установах. Варто зауважити, що в Україні діє розгалужена система органів соціального захисту населення, сприяння зайнятості, пенсійного забезпечення та інших напрямків державної соціальної політики, де при працевлаштуванні дипломованим спеціалістам з управління персоналом та економіки праці надається пріоритет
 3. Ви маєте можливість оволодіти неординарною і статусною професією, здатною розвинути організаційні та ораторські здібності, оригінальне мислення, лідерський потенціал, задовольнити кар’єрні амбіції та бажання мати достойний заробіток

Бакалаврська програма «Управління персоналом та економіка праці» ННІЕУ НУХТ відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

На рівні бакалаврату студенти спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» нашого університету вивчають 50 дисциплін (нормативних і вибіркових) економічного, управлінського та психологічного профілю з акцентом на фахові:

 

 • Управління персоналом
 • Комунікації в управлінні персоналом
 • Мотивування персоналу
 • Управління командами
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Фізіологія і психологія праці
 • Аудит персоналу
 • Аналіз трудових показників
 • Демографія і соціальна економіка
 • Механізм формування людського капіталу
 • Соціологія праці
 • Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці
 • Управління конфліктами
 • Організація праці HR-менеджера
 • Управління трудовим потенціалом
 • Статистика праці
 • Ринок праці
 • Соціально-економічна безпека
 • Планування виробництва та персоналу
 • Нормування праці
 • Професійна орієнтація
 • Ергономіка
 • Соціальне управління
 • Управління поведінкою персоналу
 

 

Продовж періоду навчання студент-управлінець персоналом ННІЕУ НУХТ накопичує потужний арсенал прикладних інструментів, методів і технологій, що необхідні для успішної самореалізації в обраній професії, а саме: в області формування кадрової політики та політики соціальної відповідальності компаній; кадрового діловодства; побудови корпоративної культури та HR-брендингу; рекрутингу, аутстаффінгу і аутсорсингу персоналу; його ділової оцінки; адаптації та психологічної підтримки персоналу; розробки корпоративних систем оплати праці та мотиваційних програм; навчання персоналу та проведення бізнес-тренінгів; організації ділових переговорів і конференц-сервісу та багато інших.

Практичні аспекти підготовки бакалаврів. Затребуваність управлінців персоналом – випускників нашого університету на ринку праці підтверджується тим фактом, що вже під час проходження виробничої та переддипломної практик більшість з них отримують стартові позиції за фахом на промислових і торговельних підприємствах, в рекрутингових та консалтингових агентствах, ІТ-компаніях, у закладах готельно-ресторанного бізнесу, реклами і телекомунікацій, на державній службі.

В рамках створеного у ННІЕУ НУХТ клубу «HR-МАЙСТЕРНЯ» студенти приймають участь у різноманітних заходах:

 1. програмах стажувань від роботодавців
 2. майстер-класах, тренінгах і воркшопах від HR-менеджерів провідних підприємств України та експертів ринку праці
 3. всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах студентських наукових робіт та проектів сфери соціального підприємництва
 4. факультативах з основ працевлаштування і започаткування власної справи

Кафедрою управління персоналом та економіки праці активно практикуються виїзні заняття студентів у кадрових департаментах підприємств, відділах соціального спрямування в державних структурах і органах місцевого самоврядування.

Навчальний процес проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, HR-квести, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, що дозволяє оптимізувати кадрові процеси та вести кадровий документообіг в автоматизованому режимі. 

Студентам, які успішно виконали вимоги навчального плану зі спеціалізації, склали державні екзамени та захистили кваліфікаційну роботу, присуджується ступінь бакалавра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому – європейського. 

Після закінчення бакалаврської програми «Управління персоналом та економіка праці» випускники можуть обіймати понад 60 різнопланових посад, які умовно об’єднуються в групи:

 • менеджери з управління персоналом, внутрішніх комунікацій і соціальноорієнтованих проектів
 • агенти із зайнятості і трудових контактів (рекрутери, інспектори з праці, організатори з персоналу, адміністративні помічники)
 • професіонали (експерти, економісти, інженери, інспектори) в галузі праці, зайнятості і соціально-трудових відносин
 • спеціалісти кадрового адміністрування (бухгалтери і аудитори з кадрових питань, організатори діловодства)
 • фахівці із соціального захисту населення (сфера соціально-побутового обслуговування, соціальної роботи, пенсійного забезпечення і соціальної допомоги населенню)
 • фахівці державної служби

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» випускники усіх спеціальностей (спеціалізацій) мають можливість продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці».

Більше інформації по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell