Технології зберігання, консервування та переробки м’яса (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю
181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» реалізує освітньо-професійну та освітньо-наукову програми, що базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, педагогічної діяльності, а також для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

Підготовка магістрів передбачає отримання навичок науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних джерел, створення інноваційних технологій та продуктів, чіткого і аргументованого доведення до аудиторії наукової інформації.

В процесі навчання у магістра формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня.

Закріплення теоретичної підготовки і набуття практичних навичок магістранти набувають під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, публікують в наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи у галузевих Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Вагомі наукові розробки захищають патентами України на винахід та корисну модель.

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми магістерської підготовки мають фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує професійні (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції магістра з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення наступних дисциплін: інтелектуальна власність, перспективні напрями наукових досліджень галузі, управління інноваційними проектами, методика викладання у вищих навчальних закладах, технологія м’ясних продуктів з комбінованим складом сировини, математично-статистичні методи досліджень, інноваційні технології галузі, наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини, оптимізація технологічних процесів галузі, біологічно-активні речовини в харчових технологіях.

Вперше в НУХТ на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів з 2017 - 2018 навчального року розпочато навчання за дуальною формою навчання. Дуальна форма освіти передбачає поєднання аудиторного навчання з набуттям практики у виробничих умовах для закріплення теоретичних знань набутих під час навчання в університеті. За ініціативи керівництва Тернопільського м’ясокомбінату з університетом підписано договір про підготовку фахівців високої кваліфікації для потреби виробництва м’ясопереробної галузі України. Пілотний проект охоплює три важливих складових для самореалізації успішної людини: навчання – робота – досвід. За такою формою освіти молодого фахівця навчальний заклад готує разом із підприємством. Ця форма освіти є своєчасною і прогресивною, щодо вимог сучасності бо студенти вже працевлаштовані.

Різнобічна підготовка дозволяє випускникам-магістрам працювати на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у вищих навчальних закладах, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції, на посадах: директор підприємства, головний інженер, завідувач лабораторії, завідуючий виробництвом, інспектор з контролю якості продукції, спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом наших науковців, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

 

Стань студентом Національного університету харчових технологій!

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell