Облік і оподаткування (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» у НУХТ передбачає навчання:

 • за денною і заочною формою
 • на бюджетній і контрактній основі
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (так званий перехресний вступ)

тривалістю 1,5 роки, з яких 75% часу відведено на навчальний процес, інші 25% – це проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах харчової промисловості, а також організаціях різних форм власності та видів економічної діяльності, підготовка до дипломної магістерської роботи.

Випускники магістерської програми зі спеціалізації «Облік і оподаткування» стають кваліфікованими фахівцями з обліку та контролю за фінансовою діяльністю підприємств; економічної обґрунтованості дій; об'єктивної оцінки фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання; розробки фінансових прогнозів та проведення стратегічного економічного аналізу; контролю за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; займаються фінансовою, кредитною та розрахунковою діяльністю.

Магістерська програма «Облік і оподаткування» відповідає державним стандартам вищої освіти і європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з акцентом на:

 1. Опанування циклом професійних дисциплін, що формують фахові компетенції, необхідні випускникам для зайняття посади бухгалтера або аудитора на рівні керівних посад, як у комерційних структурах, так і в державних установах, та/або організації власної справи:

Нормативні та вибіркові дисципліни

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Особливості управлінського обліку в харчовій промисловості
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Державний фінансовий контроль
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 • Фінансово-інвестиційний аналіз
 • Управління інноваційними проектами
 • Стратегічний управлінський облік
 • Консолідація фінансової звітності

 

 1. Розвиток наукових компонентів щодо професійної підготовки магістрів зі спеціалізації «Облік і оподаткування» через вивчення методології та методики проведення обліку та аудиту в різних сферах діяльності, отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі під керівництвом досвідчених викладачів з числа кандидатів та докторів економічних наук.
 2. Поглиблення знання ділової іноземної мови і практики використання спеціалізованого програмного забезпечення 1С: Підприємство 8.0, що нині є провідними вимогами роботодавців до персоналу з обліку і аудиту та інструментами побудови успішної кар’єри, у тому числі в банківській сфері, страхових та міжнародних компаніях.

Студентам, які успішно виконали вимоги навчального плану і захистили магістерську дипломну роботу присуджується ступінь магістра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату. 

Кваліфікація випускника за дипломом: магістр обліку і оподаткування, професіонал з обліку і оподаткування.

Компетенції випускника-магістра з професійного спрямування «Облік і оподаткування» дозволяють йому працювати у науково-дослідних установах, в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти, тобто займатись викладацькою діяльністю. Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і аудиту мають змогу приймати участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з обліку і оподаткування; найкращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти.

Після закінчення магістерської програми «Облік і оподаткування» випускники можуть обіймати посади: головного бухгалтера, фінансового директора, економічного радника, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з економічних питань та фінансово-економічної безпеки, спеціаліст державної служби; наукового співробітника (економіка); економіста з планування; викладач обліку і аудиту.

Високий рівень підготовки магістрів зі спеціалізації «Облік і оподаткування» НУХТ підтверджується щорічними рейтингами компаній-роботодавців та професійними досягненнями наших вихованців в напрямку обліку і аудиту. Кафедра обліку і аудиту підтримує зв’язки з випускниками, залучає їх до навчального процесу задля обміну досвідом та сприяння працевлаштуванню (стажувань) діючих студентів.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell