Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня
«Магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та професійним спрямуванням«
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

За сьогоднішніх умов, коли рівень відкритості економіки України (відношення обсягу експорту-імпорту держави до її валового внутрішнього продукту) є досить високим, зовнішньоекономічна діяльність країни є чинником її економічного розвитку. Робота менеджера із зовнішньоекономічної діяльності спрямована на те, щоб показник відкритості був оптимальним. Нині в країні відчувається гостра потреба в кваліфікованих керівниках різного рівня. І особливо це стосується фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських підприємств підтримують ділові зв’язки із закордонними партнерами і мають у своїй структурі спеціальні відділи, які відповідають за міжнародну співпрацю та просування продукції компанії на світовому ринку. Таких спеціалістів потребують спільні підприємства, компанії з іноземними інвестиціями, підприємства, що виходять зі своєю продукцією на зовнішній ринок, транснаціональні корпорації. Фахівець у сфері зовнішньоекономічної діяльності – професія, актуальна не лише для сучасного світу, вона залишатиметься затребуваною та популярною і в майбутньому, оскільки завжди існуватиме ділова співпраця України з іншими державами.

Менеджер, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, є не просто керівником, що приймає рішення стосовно економічного розвитку підприємства, – він повинен вільно орієнтуватися у багатьох аспектах сфери міжнародних відносин, знаходити шляхи виходу на зовнішній ринок та підтримувати довгострокові ділові відносини з іноземними партнерами.

Керівник має знати специфіку роботи різних підрозділів організації, вміло проводити кадрову політику, розуміти психологію та національні особливості народу країни, з якою здійснюється співпраця. Він повинен володіти, принаймні, однією іноземною мовою та, зокрема, добре знати її професійну термінологію, вільно володіти методами управління, визначати, якою має бути поведінка та стиль ділових відносин як із зовнішніми партнерами, так і всередині колективу. Від менеджера багато в чому залежить імідж фірми.

Ті, хто обирають спеціалізацію «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», повинні володіти такими якостями, як активність, наполегливість, працелюбність, ініціативність, мати організаторські здібності, схильність до лідерства, бути відповідальними та не боятися приймати важливі рішення.

Для відповідності вимогам сучасного ринку праці, при підготовці фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності навчальним планом освітнього ступеня «магістр» передбачено вивчення ряду дисциплін професійної підготовки, таких як: «Інтелектуальна власність», «Міжнародне приватне право», «Методологія і організація наукових досліджень», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний маркетинг», «Інвестиційний менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Митна політика», «Митне право», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», «Стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства» та «Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності».

Родзинкою підготовки магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є вивчення прикладних програмних продуктів, що використовують у своїй роботі провідні вітчизняні й закордонні підприємства.

Студенти вивчають такі ліцензійні програмні додатки як Project Expert 7 Professional, QD Pro, 1С-Підприємство, які формують автоматизоване робоче місце менеджера зовнішньоекономічної діяльності і менеджера митної системи. Практично, майбутні фахівці мають можливість отримати не тільки теоретичний рівень знань, а й набути необхідні практичні уміння та навички, що є запорукою їх подальшого працевлаштування, і достатньо високо цінуються майбутніми роботодавцями.

Особи, що навчаються за спеціальністю набувають знань та компетенцій з використання сучасних методів діагностики та експертизи зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням його організаційно-правової форми; розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням прийнятного рівня ризику; аналізу, планування і оптимізації основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства за допомогою сучасних методик і відповідного інструментарію; обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу в залежності від ситуації та чинників розвитку глобального ринку; оформлення супровідної документації міжнародних перевезень, поставок та морського фрахту; розробки та управління міжнародними проектами, логістичного забезпечення міжнародного бізнесу; митного оформлення товарів.

По закінченню навчання за освітнім ступенем «магістр» випускнику присвоюється кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності з узагальненим об’єктом діяльності – середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; у тому числі у закладах освіти і науково-дослідних установах.

Фахівці зазначеної спеціалізації працюють у відділах (службах) зовнішньоекономічних зв'язків підприємств усіх форм власності, на спільних підприємствах, у структурах галузевого і міжгалузевого, державного та регіонального рівнів, у митних структурах, у торгово-промисловій палаті, міжнародних концернах і консорціумах, у відділах валютних операцій і міжнародних розрахунків банків та інших фінансово-кредитних установ, а також у вищих навчальних закладах і наукових установах.

Підготовка менеджерів із зовнішньоекономічної діяльності орієнтована на роботу на таких посадах: начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків морського транспортно-експедиторського агентства, завідуючий відділом зовнішньоекономічної діяльності, старший інспектор відділу зовнішньоекономічної діяльності, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), завідувач практики (виробничої, навчальної), завідувач бази навчально-наукового кабінету; курсів; лабораторії, заступник начальника відділу збуту, заступник комерційного директора, заступник начальника відділу маркетингу, заступник начальника відділу постачання, директор (керівник) малої фірми, заступник керуючого магазином, заступник керуючого агентством (торговельним, рекламним та іншим), заступник директора малого підприємства з питань зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі, менеджер (управитель) в роздрібної торгівлі побутовими товарами, менеджер (управитель) в роздрібної торгівлі продовольчими товарами, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічних зв’язків, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі збуту, асистент, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, молодший науковий співробітник (методи навчання), викладач (методи навчання), методист з економічної освіти, молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання), лектор, експерт з зовнішньоекономічних питань, фахівець щодо зв’язків з громадськістю, представник торговельний, уповноважений з імпорту, адміністратор пасажирської служби, декларант, інструктор з зовнішньоекономічної діяльності.

Якісне вивчення іноземних мов протягом всього періоду навчання в університеті, у поєднанні зі спеціальною підготовкою та досконалим оволодінням сучасними прикладними програмами, дає гарантію працевлаштування випускників і є запорукою їх подальшого кар’єрного росту.

Студенти даної спеціалізації вивчають комплекс управлінських дисциплін, спрямованих на побудову організаційних структур підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, урегулювання контрактних умов зовнішньоекономічної діяльності, виконання функцій митного брокера суб’єктів господарювання, реалізацію зовнішньоторговельних операцій та міжнародних проектів, підбір персоналу і його мотивацію, практику прийняття управлінських рішень, контроль та ін.

Випускники спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» здатні формувати ефективну зовнішньоекономічну політику підприємств, укладати взаємовигідні зовнішньоторговельні контракти, вдало здійснювати управління виробництвом, що пов’язано з експортно-імпортними операціями, виконувати функції керівників суб’єктів господарювання та їх структурних підрозділів.

Менеджери зовнішньоекономічної діяльності потрібні:

 • підприємствам і організаціям, орієнтованим на співпрацю із закордонними партнерами;
 • спільним підприємствам;
 • установам, фондам, організаціям у сфері міжнародної торгівлі, що акредитовані в Україні;
 • суб’єктам господарювання по контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортними операціями на митниці.

Випускники працюють:

 • у Міністерствах та відомствах України;
 • логістичних компаніях;
 • у митних органах України.
 • на підприємствах харчової промисловості;

на посадах:

 • керівник підприємства;
 • менеджер-логіст;
 • керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
 • митний брокер
 • начальник відділу збуту тощо.
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell